Helsingin ilmastotavoitteet ja seuranta

Graafi: alueellisten päästöjen jakauma

Kuva: Helsingin alueellisten päästöjen jakauma. Yhteensä 2611 kt CO2-ekv. (2019). Lähde: HSY 2020.

Helsingin kaupungin hiilineutraalisuustavoite kiristyi, eli Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään etenkin rakennuksissa tehtävillä energiatehokkuustoimenpiteillä, vähäpäästöisillä liikenneratkaisuilla ja lisäämällä uusiutuvan energian osuutta lämmön- ja sähköntuotannossa. Tämän mahdollistamiseksi kaupunki päivittää parhaillaan Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelmaa uuden tavoitteen mukaiseksi ja lisää merkittävästi toimenpiteiden vaikuttavuutta. Ohjelman seurantaa kehitetään samanaikaisesti, ja uusi seurantasivusto julkaistaan ohjelman hyväksymisen yhteydessä loppukesästä.

Kaupunki pystyy kuitenkin vaikuttamaan vain osaan Helsingissä syntyvistä päästöistä. Lisäksi hiilineutraalisuustavoitteen ulkopuolelle jäävät epäsuorat päästöt, jotka syntyvät alueen ulkopuolella. Suurin osa sekä suorista että epäsuorista päästöistä aiheutuu helsinkiläisten asumisesta, liikkumisesta ja kuluttamisesta. Tämän vuoksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tarvitaan kaikkia helsinkiläisiä.

Helsingin ilmastotavoitteita

  • Helsingistä tulee hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöt vähenevät 80 prosenttia vuosina 1990–2030, loput 20 prosenttia kompensoidaan.
  • Helsinki asettaa hiilinollatavoitteen vuodelle 2040. Sen jälkeen tavoitteena on hiilinegatiivisuus.
  • Helsingin sopeutumiskyky kasvaa erityisesti suhteessa sään ääri-ilmiöihin.

Ilmastotyötä tukevia linjauksia ja ohjelmia

Lisää kaupungin ilmastotöitä

Energia

Kiertotalous

Helsinki sopeutuu

Ilmastotavoitteet ja seuranta – Hiilineutraali Helsinki