Tillsyn över och uppföljning av Helsingfors klimatmål

Helsingfors stad har förbundit sig till att minska växthusgasutsläppen mycket betydligt. Målet nås genom förnuftig energianvändning i byggnaderna och kollektivtrafik med låga utsläpp och genom att förnybar energiproduktion i Helsingfors stads energibolag Helen ökas.

Staden kan endast påverka en begränsad del av de utsläpp som uppstår i Helsingfors. Största delen av utsläppen orsakas av helsingforsbornas boende, transport och konsumtion. På grund av detta behövs alla helsingforsbor för att stävja klimatförändringen.

Helsingfors klimatmål

  • Mål 1: Växthusgasutsläppen minskas med minst 30 procent före 2020. Som mätare används konsumtionsbaserat beräknade växthusgasutsläpp, och jämförelseåret är 1990.
  • Mål 2: Helsingfors blir en kolneutral stad före 2030. Växthusgasutsläppen minskas med 60 procent under åren 1990–2030.
  • Mål 3: Energieffektiviteten förbättras med minst 20 procent före 2020 Som mätare används energianvändningen per invånare, och jämförelseåret är 2005.
  • Mål 4: Den förnybara energins andel i Helens anskaffning av el, fjärrvärme och fjärrkyla är minst 20 procent år 2020.

Åtgärderna för att nå klimatmålen

Ilmastovahti-sivustoStrategierna som styr klimatarbetet

Helsingfors stadsfullmäktige fattar beslut om stadens klimatmål. Enligt den gällande stadsstrategin tar Helsingfors sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringen på allvar och bekämpar klimatförändringen ambitiöst. Anpassningen till klimatförändringen görs till en del av all stadens verksamhet.

Övriga åtaganden:

  • Städernas avtal om energiprestanda (KETS)
  • Covenant of Mayors-stadsdirektörernas klimatavtal

Mera om stadens klimatarbete

Energia

Cirkulär ekonomi

Helsingfors anpassas

Klimatmålen och uppföljningen – Kolneutralt Helsingfors