Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

Att mildra klimatförändringen är nödvändigt, men samtidigt är det en möjlighet att göra saker smartare. Helsingfors har som mål att vara kolneutral 2030, noll utsläpp till 2040 och att vara koldioxidnegativ efter det. Dessutom anpassar Helsingfors sig till det förändrade klimatet och förbereder sig för förändringar som klimatförändringarna medför, till exempel extrema väderfenomen.

Åtgärdsprogram Kolneutralt Helsingfors

Koldioxidneutralitet innebär att sträva efter att säkerställa att Helsingfors verksamhet inte orsakar global uppvärmning. Stadens mål är att minska de direkta utsläppen för referensåret 1990 med minst 80 procent till 2030. Resten av utsläpp kan kompenseras. Den uppnådda utsläppsminskningen till 2021 var 33 procent.

De viktigaste källorna till direkta utsläpp i Helsingfors är värme, trafik och el. Kolneutralitet kan uppnås särskilt med energieffektiviseringsåtgärder i byggnader, lågutsläppstransportlösningar och ökad andel förnybar energi i värme- och elproduktionen.

För att göra förändringen möjlig har staden uppdaterat åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors (pdf) hösten 2022. I det uppdaterade programmet har särskild uppmärksamhet ägnats åt åtgärdernas effektivitet. Åtgärderna kommer att uppdateras årligen i framtiden. Du kan följa genomförandet av programmets åtgärder och utsläppsminskningar på denna sida.

Förändringen skapas tillsammans

Staden kan dock bara påverka en del av de utsläpp som genereras i Helsingfors. Dessutom är indirekta utsläpp utanför området undantagna från koldioxidneutralitetsmålet. De flesta av både direkta och indirekta utsläpp orsakas av att helsingforsborna bor, transport och konsumtion. Det är därför alla Helsingforsbor behövs för att stävja klimatförändringarna.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors

Helsingfors numeriska utsläppsminskningsmål på 80 procent gäller stadens direkta utsläpp, det vill säga utsläpp som genereras inom stadens geografiska gräns, men utsläppsminskningsåtgärder är också inriktade på indirekta (så kallade Scope 3) utsläpp, särskilt utsläpp från byggande. Utsläppen 1990 var totalt 3 514 kt CO2-ekv. det vill säga, för att nå målet om koldioxidneutralitet måste minst 2 812 kt CO2-ekv. minskas från 1990 års nivå. och högst 20 procent, dvs 703 kt CO2-ekv. kan kompenseras.

Totala utsläpp

Helsingfors totala direkta utsläpp (kt CO2-ekv.) per sektor åren 1990 och 2000–2021 samt prognosen för åren 2022–2030 och det totala utsläppsmålet på 80 procent för år 2030. Sektorerna är uppvärmning, vilket även omfattar oljeuppvärmning, elförbrukning, transporter och den övriga sektorn som omfattar industri- och arbetsmaskiner, avfall och jordbruk.

Utsläpp och specifika utsläpp från fjärrvärme och värmeförbrukning

Utsläpp från fjärrvärme (kt CO2-ekv.) 1990 och 2000–2021 samt prognos för 2023–2025 och 2030.

Specifika utsläpp från fjärrvärme (g CO2-ekv./kWh) 1990 och 2000–2020 samt prognos för 2023–2025 och 2030.

Värmeförbrukning (GWh) 1990 och 2000–2021.

Utsläpp från elförbrukning

Utsläpp från elförbrukning (kt CO2-ekv.) 1990 och 2000–2021 och prognosen för 2030.

Utsläpp från trafiken

Trafikutsläpp (kt CO2-ekv.) per sektor 1990 och 2000–2021, prognos för 2030 och målet att minska utsläppen från transporter som är 69 procent av 2005 års utsläpp till 2030. Sektorer inkluderar personbilar, motorcyklar, tung trafik, bussar, järnvägstrafik och sjöfart.

Pågående åtgärder och deras framskridande

Tabellen visar pågående åtgärder per kategori, deras ansvariga och information om vilken sektor åtgärden riktar sig till. Det finns tre kategorier:

  1. åtgärder som minskar utsläpp: åtgärden har en direkt effekt på utsläpp från sektorerna som valts till prioritetsområdena; i fortsättningen placeras största delen av nya åtgärder i den här kategorin
  2. nödvändiga åtgärder som möjliggör utsläppsminskningar: åtgärden är en förutsättning för att kunna förverkliga åtgärderna i kategori 1, fastän den själv inte har någon direkt utsläppsminskningseffekt, och
  3. utredningar om hur man definierar nya utsläppsminskningsåtgärder: målet med åtgärderna som kräver tilläggsförberedelser eller -utredningar är att förbereda åtgärderna i kategori 1 och 2.

Tidigare upprättade åtgärder och deras framskridande

Tabellen innehåller de tidigare upprättade åtgärderna, information om vilken sektor åtgärden riktar sig till och hur åtgärderna fortskrider.

Policyer och program som stödjer klimatarbetet

Mera om stadens klimatarbete

Rapporter

Energia

Cirkulär ekonomi

Helsingfors anpassas

Klimatmålen och uppföljningen – Kolneutralt Helsingfors