05.10.2021

Palvelukeskus Helsingin uudessa työvaatehankinnassa ei tingitty vastuullisuudesta

Reetta Huomo, Helsingin kaupunki & Tytti Pakarinen, Palvelukeskus Helsinki
Palvelukeskus Helsingin työntekijöitä työvaatteissaan

Palvelukeskus Helsingin vastikään suoritetun työvaatekilpailutuksen tavoitteena oli saada hyvin erilaisissa tehtävissä työskenteleville työntekijöille kestävät, toiminnalliset ja turvalliset työvaatteet. Tavoitetta tukemaan käytiin laajaa markkinakeskustelua ja kartoitettiin vaatimuksia vastuullisuudelle. Lisäksi arvioitiin työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksia yhteistyössä rakentamispalveluliikelaitos Staran ja Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden kanssa.

Palvelukeskus Helsingin työvaatehankinta on laaja kokonaisuus, joka koskettaa koko organisaatiota ja eri puolilla pääkaupunkiseutua työskenteleviä työntekijöitä. Kestävien, toiminnallisten ja turvallisten työvaatteiden hankinnan lisäksi valmistelun yhteydessä haluttiin lisätä ymmärrystä vastuullisuuden ja ilmastotavoitteiden toteutumisesta tekstiilialalla. Tavoitteena oli myös edistää sopimuskauden aikaista yhteistyötä työvaatteiden ja palvelutuotannon hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Hankinnan toteutuksessa onnistuttiin nostamaan ympäristöystävällisyys ja vastuullinen toiminta merkittäväksi osaksi kilpailutusta. Kilpailutukseen osallistuvien piti ottaa huomioon monet erilaiset vastuullisuusvaatimukset, aina vaatteiden sosiaalisesta vastuullisuudesta ja tuotantoketjusta, ympäristövaikutuksista ja haitallisten kemikaalien vähentämisestä, kierrätykseen ja uusiokäyttöön. Lisäksi pesulapalveluita koskevissa vastuullisuusvaatimuksissa piti kiinnittää huomiota hygieniastandardeihin, mikromuoveihin, kemikaaleihin ja korjauspalveluihin.

Ennen varsinaisen hankintaprosessin aloittamista, Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut, Palvelukeskus Helsinki ja rakentamispalveluliikelaitos Stara selvittivät työvaatteiden elinkaarivaikutuksia osana Helsingin Canemure-osahanketta. Selvityksen ja vaikutuksien arviointia tulevaisuudessa tukevan laskentatyökalun toteutti hiilijalanjälkilaskentaan ja elinkaariarviointiin erikoistunut yritys UseLess Company Oy. Selvityksessä vertailtiin, onko Staran ja Palvelukeskus Helsingin kolmen työvaatekokonaisuuden hankkiminen omaksi vai palveluna ympäristön kannalta kestävämpää. Tuote- ja palveluhankintaa vertailtiin hiilijalanjäljen, vedenkäytön ja kustannusten näkökulmista.

Elinkaarivaikutusten selvitystyö tukemaan ilmastoviisaita valintoja

Elinkaarivaikutusten selvitystyö toteutettiin Helsingin kierto- ja jakamistalouden tiekartan 21. toimenpiteen mukaisesti tuottamaan päätöksentekoa tukevaa tietoa siitä, millainen hankintapa on elinkaarivaikutuksiltaan kannattavin, kun huomioidaan työvaatteen volyymi ja käyttötarkoitus. Palvelukeskus Helsingin lisäksi selvitystyöhön osallistui samaan aikaan työvaatehankintaa valmisteleva Stara. Kumpikin nimesi selvitykseen tarkasteltavat työvaatekokonaisuudet, joiden hankintaa tarkasteltiin nykytilan pohjalta sekä skenaarioissa, joissa vaatteet hankittaisiin palveluna sisältäen keskitetyn pesun ja huollon.

Työvaatteiden käyttövaiheen vaikutusten vertailun lisäksi selvitystyö avaa työvaatteiden alku- ja loppuelinkaaren merkitystä ilmastovaikutusten kannalta sekä tuo esille parhaita käytänteitä työvaatteiden elinkaaren ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Sen avulla onnistuttiin lisäämään ymmärrystä resurssiviisaista ja elinkaarivaikutuksiltaan järkevistä hankintatavoista.

”Vaatteita korjaamalla voimme pidentää vaatteiden käyttöikää ja vähentää tarvetta uusien vaatteiden valmistamiseen. Myös kierrätysraaka-aineiden hyödyntäminen pienentää vaatteiden valmistuksesta aiheutuvia ilmastovaikutuksia. Käyttämättä jäävien työvaatteiden ja ylipäätään tekstiilihävikin välttämiseksi pyrimme hankkimaan työvaatteita vain tarpeeseen ilman suurien varastojen ylläpitämistä”, toteaa rakentamispalveluliikelaitos Staran palvelupäällikkö Teemu Levander.

Lisäksi selvitystyö auttoi ymmärtämään käyttövaiheeseen liittyvien ympäristövaikutusten jakautumista, ja osoitti aiempia oletuksia vääriksi. Selvityksen perusteella merkittävä päästöjen aiheuttaja oli keskitetyssä huollossa kuivaukseen käytetyn maakaasun osuus, kun taas alalla varsin vihreästi tapahtuvien kuljetusten osuus oli erittäin vähäinen. Selvitystyön toteuttaminen edellytti nykytilanteen kartoittamista muun muassa käyttöiän, pesukertojen, volyymien ja kustannustietojen osalta, mikä vei resursseja ja vaati osin oletuksiin turvautumista. Vertailu ei lopulta osoittanut yksiselitteistä tulosta elinkaarivaikutuksien kannalta paremmasta hankintatavasta, mutta sen avulla onnistuttiin sisällyttämään ilmasto- ja ympäristövaikutusten kannalta merkittäviä vaatimuksia hankintaan.

Markkinaa kuultiin vastuullisuusteemojen huomioimiseksi

Palvelukeskus Helsingin hankinnan valmisteluun saatiin varmuutta markkinadialogilla. Markkinatoimijoita osallistettiin työvaatehankinnan valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa järjestämällä yleinen keskustelutilaisuus. Tilaisuuden ennakkokyselyssä alan toimijat toivat esille omasta näkökulmastaan keskeiset vastuullisuusteemat, kuten kemikaalien vähentämisen, tehdastarkastukset, kuljetukset sekä jätehuollon. Vuoropuhelua jatkettiin yrityskohtaisemmilla keskusteluilla, joissa markkinatoimijat arvioivat potentiaalisten vastuullisuuskriteerien toteutuskelpoisuutta ja kustannusvaikutuksia.

Työvaatteiden ympäristövaikutuksien huomioimiseksi ja vastuullisuuden edistämiseksi muodostettiin vaatimuksia ja tarjoajilta edellytettiin sitoutumista sopimuskauden aikaiseen kehitystyöhön. Sopimuskauden aikana Palvelukeskus Helsingin on mahdollista toteuttaa kevyt ympäristövaikutusten tarkastelu elinkaarivaikutusten selvityksen yhteydessä kehitettyä laskentatyökalua hyödyntämällä ja näin arvioida hankinnan todellisia elinkaarisia päästöjä, vedenkulutusta ja kustannuksia. Tämä auttaa tunnistamaan ympäristövaikutusten jakautumista organisaation omassa toiminnassa ja löytämään kehittämiskohteita myöhemmissä työvaatteiden hankinnoissa.

Tehdyllä valmistelu- ja kartoittamistyöllä oli merkitystä, sillä kilpailutuksessa käytetyillä vastuullisuuskriteereillä oli vaikutusta lopullisten sopimuskumppanien valintaan. Kriteerien hyödyntämisellä ei kuitenkaan nähty olevan vaikutusta hankinnan kustannuksiin. Yksi hankinnan keskeisimmistä onnistumisista on sopimuskauden aikaisen alan vastuullisuus- ja ilmastotoimia koskevan vuoropuhelun lisääntyminen. Kriteerien onnistunut hyödyntäminen auttoi myös viestimään alan toimijoille Helsingin kaupungin ja Palvelukeskuksen vastuullisuusvaatimusten korkeasta tasosta.

Uusilla opeilla kohti tulevia, entistä kestävämpiä hankintoja

Niin kilpailutuksella kuin selvityksellä saatiin runsaasti tietoa ja aihioita, joita voidaan käyttää jatkossa työvaatehankintojen suunnittelun ohjauksessa. Seuraavaan kilpailutuskertaan mennessä alalla otetaan varmasti useita kehitysaskelia ilmasto- ja vastuullisuusasioissa, ja kilpailutusta ja sen vaatimuksia tullaan kehittämään nämä huomioiden. Tähän hankintaan verrattuna toiveena on tarkastella esimerkiksi uudestaan mahdollisuuksia edellyttää kierrätettyjen kuitujen ja ympäristöystävällisten, laadultaan vastaavien kuitujen käyttöä sekä kehittää moniulotteisen alihankintaverkoston paremmin huomioivia kriteerejä.

“Vaikka kohtasimme haasteita, on palkitsevaa, että onnistuimme ottamaan rohkeasti vastuullisuuden osaksi hankintaa ja parantamaan erityisesti sosiaalisen vastuullisuuden huomioimista. Oli myös antoisaa kuulla markkinoiden ja tekstiilialan asiantuntijoiden näkemyksiä vastuullisuudesta, sillä näillä toimijoilla on korvaamaton asiantuntemus alasta ja sen tulevaisuudesta. Mahtavaa oli myös päästä tekemään kaupunkitasoista yhteistyötä”, kertoo Palvelukeskus Helsingin hankinta-asiantuntija Saara Ojanen.

Työvaatesopimukset ovat tulleet syyskuun alusta voimaan ja sopimuksiin ollaan hyvin tyytyväisiä. Työvaatteiden käyttöiän pidentäminen on keskeinen tapa vaikuttaa hankinnan päästöihin, minkä vuoksi Palvelukeskus Helsinki aikoo viestiä tehokkaasti työntekijöilleen työvaatteiden vastuullisuudesta, huoltomahdollisuuksista sekä vanhojen työvaatteiden asianmukaisesta kierrätyksestä. Tulevaisuudessa myös kaupunkitasoista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa on tarkoitus lisätä työvaatehankintojen vastuullisuuden kehittämiseksi ja muun muassa ympäristömerkittyjen tuotteiden hyödyntämiseksi.

Työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksiin pureutuvan selvityksen tulokset ovat vapaasti hyödynnettävissä, samoin selvitystyön aikana kehitetty laskentatyökalu. Ne löytyvät tämän jutun lopusta työvaatehankinnasta kertovan casekuvauksen ohella. Hankinnan hyvät käytännöt palvelevat muita julkisia hankkijoita myös Reilun kaupan teettämässä Kohti vastuullisia tekstiilihankintoja –oppaassa, jonka tarkoituksena on edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden huomioimista julkisissa hankinnoissa. Samasta oppaasta löytyy myös Helsingin bränditekstiilien kilpailutuksesta kertyneet opit.

 

Tutustu työvaatehankinnan casekuvaukseen, hankinnan valmistelua tukeneeseen elinkaarivaikutusten selvitystyöhön ja sen ohella kehitettyyn laskentatyökaluun alla olevista linkeistä:

Casekuvaus: Omistus- ja vuokratyövaatteet pesulapalveluineen, pdf

Raportti: Työvaatehankinnan elinkaarivaikutukset – Ilmastovaikutukset, vedenkulutus ja kustannukset

Laskentatyökalu: Laskuri työvaatehankinnan elinkaarivaikutuksille (xlsx)

 

Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä – Canemure

Ympäristövastuullisilla hankintakriteereillä voidaan ohjata markkinoiden tuote- ja palvelutarjontaa. Merkittävänä hankkijana Helsinki haluaa edistää tätä, ja kehittää parhaillaan olemassa olevia ja ottaa käyttöön uusia elinkaaren aikaisten vaikutusten, kiertotalouden ja ilmastonäkökulman paremmin huomioivia hankintakriteerejä.

Vähähiilisten hankintojen edistämiseen pureudutaan Helsingissä erilaisin kehityshankkein. Yksi näistä on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke, jossa Helsingin tavoitteena on kehittää vähähiilisiä hankintoja ja tutkia hiilijalanjäljen hyödynnettävyyttä hankintoja ohjaavana tekijänä. Käytännön ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä toteuttavaa hankekokonaisuutta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Työvaatehankinnan lisäksi Helsingin osahankkeessa on tällä hetkellä meneillään kahdeksan muuta vähähiilistä hankintaa muun muassa rakentamisesta ruokahankintoihin. Jokaisesta hankinnasta toteutetaan hankinnan valmistelusta kertova ja sen opit koostava casekuvaus. Canemure-hankkeessa saadut tuotokset ja kehittämistyö tukevat kaupungin hiilineutraaliustoimenpiteitä.

 

Kuva: Palvelukeskus Helsinki / Jussi Hellsten

Viimeisimmät artikkelit