Canemure-hankkeen logo

life17-logo

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Canemure-hanke toteuttaa Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeessa tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla.

 

Hanke vie käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

 

Helsingin osahanke: vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat

 

Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankkeen myötä hankintojen kestävyys ja vähähiilisyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

 

Helsingin osahankkeeseen valitaan useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja ympäristönäkökohdat mahdollisimman hyvin. Lisäksi selvitetään, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

 

Hankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä.

Toimenpiteet

 1. Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämän laskentamallin avulla.
 2. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmistä hankintaryhmistä valitaan pilottikohteet kaupungin hankinta-aikataulua seuraten.
 3. Selvitetään, miten hiilijalanjälki on mahdollista ottaa huomioon pilottihankinnassa. Pilottihankinnoissa huomioidaan myös muut ympäristönäkökulmat niin kattavasti kuin mahdollista. Myös sosiaalisen vastuun näkökulmat huomioidaan.
 4. Aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa on avainasemassa onnistuneiden hankintapilottien taustalla.
 5. Pilottikohteiden hankintaprosessit dokumentoidaan huolellisesti tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa tavoitteiden saavuttamisen ja päästövähennysten näkökulmasta.
 6. Hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

 Canemure-hanke kartalla

Toteutus

Helsingin osahanketta vedetään kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa, mutta hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä koko kaupunkiorganisaation kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2018-2021) etsimme toimialoilta ja liikelaitoksista pilottihankintoja, jotka toteutamme hankkeen aikana huomioiden hiilijalanjäljen ja muut ympäristönäkökohdat. Tavoitteenamme on kehittää erityisesti hiilijalanjäljen huomioivia hankintakriteerejä ja pilotoida hiilijalanjälkilaskentaa.

Tällä hetkellä mukana hankkeessa ovat seuraavat pilottihankinnat:

 • puukerrostalojen SR-urakka,
 • maito- ja lihatuotteiden kilpailutus,
 • ravintolapalvelun kilpailutus,
 • ruokapalvelun kilpailutus,
 • peruskorjauskohde,
 • uudelleenpäällystysurakat sekä
 • katu-ja vesihuollon suunnittelu.

Uusia hankintapilotteja haetaan vielä syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana.

Onnistuneiden hankintojen taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Hankkeen toisessa vaiheessa (2021-2024) toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan erityisesti päästövähennysten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Lisäksi panostetaan opittujen hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä hankkijoiden osaamisen kehittämiseen tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa hankkeen innoittamana.