Canemure-hankkeen logo

life17-logo

Canemure – Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia

Suomen ympäristökeskus SYKEn koordinoima Canemure-hanke toteuttaa Suomen kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hankkeessa tuetaan prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta sekä edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa edistetään myös maa- ja metsätalouden siirtymistä vähäpäästöisiin maaperän hoitomenetelmiin erityisesti turvemailla.

Hanke vie käytäntöön erityisesti energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia, edistetään alueellista ilmastotyötä sekä tuetaan edelläkävijäkuntaverkostoja ja käytännön toimia asiantuntijoiden avulla.

 

Helsingin osahanke: vähähiiliset ja kestävät julkiset hankinnat

 

Helsingin osahankkeen tavoitteena on löytää keinoja hillitä ilmastonmuutosta hankintojen kautta. Hankkeen myötä hankintojen kestävyys ja vähähiilisyys pyritään saamaan kilpailutuksessa keskeisesti vaikuttaviksi tekijöiksi.

 

Helsingin osahankkeeseen valitaan useita pilotoitavia hankintaesimerkkejä, joiden hankintaprosessissa pyritään huomioimaan vähähiilisyys ja ympäristönäkökohdat mahdollisimman hyvin. Lisäksi selvitetään, miten hiilijalanjäljen laskentaa voidaan soveltaa eri hankintaryhmissä ja millaisia kriteerejä hiilijalanjäljelle voidaan muodostaa.

 

Hankkeella edistetään Helsingin tavoitetta saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä.

Yhteistyö

____________________________________________________________________________________

Yhteistyöraportit ja työkalut:

Muut:

____________________________________________________________________________________

Toimenpiteet

 1. Helsingin kaupungin hankintojen hiilijalanjälki arvioidaan Suomen ympäristökeskuksen kehittämän laskentamallin avulla.
 2. Ilmastovaikutuksiltaan merkittävimmistä hankintaryhmistä valitaan pilottikohteet kaupungin hankinta-aikataulua seuraten.
 3. Selvitetään, miten hiilijalanjälki on mahdollista ottaa huomioon pilottihankinnassa. Pilottihankinnoissa huomioidaan myös muut ympäristönäkökulmat niin kattavasti kuin mahdollista. Myös sosiaalisen vastuun näkökulmat huomioidaan.
 4. Aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa on avainasemassa onnistuneiden hankintapilottien taustalla.
 5. Pilottikohteiden hankintaprosessit dokumentoidaan huolellisesti tulosten arviointia ja tiedon jakamista varten. Toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan muun muassa tavoitteiden saavuttamisen ja päästövähennysten näkökulmasta.
 6. Hyviä käytäntöjä jaetaan aktiivisesti ja hankkijoiden osaamista kehitetään tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa osahankkeen innoittamana.

 Canemure-hanke kartalla

Toteutus

Helsingin osahanketta vedetään kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalveluissa, mutta hanke toteutetaan kiinteässä yhteistyössä koko kaupunkiorganisaation kanssa. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (2018-2021) etsimme toimialoilta ja liikelaitoksista pilottihankintoja, jotka toteutamme hankkeen aikana huomioiden hiilijalanjäljen ja muut ympäristönäkökohdat. Tavoitteenamme on kehittää erityisesti hiilijalanjäljen huomioivia hankintakriteerejä ja pilotoida hiilijalanjälkilaskentaa.

Tällä hetkellä mukana hankkeessa ovat seuraavat pilottihankinnat:

 • puukerrostalojen SR-urakka,
 • maito- ja lihatuotteiden kilpailutukset,
 • ravintolapalvelun kilpailutus,
 • ruokapalvelun kilpailutus,
 • peruskorjauskohde,
 • uudelleenpäällystysurakat,
 • katu-ja vesihuollon suunnittelu sekä
 • työvaatteiden kilpailutus.

Uusia hankintapilotteja tarkastellaan pilotointivaiheen päättymiseen (lokakuu 2021) asti.

Onnistuneiden hankintojen taustalla avainasemassa ovat aktiivinen markkinavuoropuhelu sekä yhteistyö yritysten, tutkimuslaitosten ja muiden kuntien ja kaupunkien kanssa.

Hankkeen toisessa vaiheessa (2021-2024) toteutuneiden hankintojen vaikuttavuutta arvioidaan erityisesti päästövähennysten ja taloudellisten vaikutusten näkökulmasta. Lisäksi panostetaan opittujen hyvien käytäntöjen jakamiseen sekä hankkijoiden osaamisen kehittämiseen tarjoamalla ohjeistuksia, työkaluja ja hankintakoulutuksia. Tavoitteena on, että vastaavanlaisia hankintoja toteutetaan myös muissa Suomen kaupungeissa hankkeen innoittamana.

Hämeentien peruskorjaus suunniteltiin ilmastoviisaasti

Tutustu hankkeen case-hankintaan. Lisätietoa löydät pilottihankintojen case-kuvauksista (kts. yllä).

Vastuut ja lisätietoja

Osahankkeen toteutuksesta Helsingin kaupungilla vastaa projektikoordinaattori Hanna-Mari Juvonen (09 310 52281, etunimi.sukunimi@hel.fi). Hankkeen päätoteuttaja on Suomen ympäristökeskus SYKE, missä hankkeen toteutuksesta vastaa hankevetäjä, erikoistutkija Laura Saikku (0400 148 771, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi).

Tämän hankesivuston tuottamiseen on saatu rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Tämän sivun sisältö edustaa ainoastaan CANEMURE-hankkeen näkemyksiä ja EASME/EU:n komissio ei ole vastuussa sivuston sisältämän informaation mahdollisesta käytöstä.

Hankkeen kotisivut

Hankkeen ajankohtaiset kuulumiset

Tweets in English