Helsingin kaupunki on merkittävä hankkija Suomessa. Vuosittain kaupunki hankkii ja investoi tavaroita ja palveluita noin 4 miljardilla eurolla. Viime aikoina hankintojen ilmastovaikutukset ja päästövähennyspotentiaali ovat nousseet osaksi julkisten toimijoiden ilmastopolitiikkaa. Hankintojen merkitystä ilmastotyössä korostaa muun muassa se, että suorat päästövähennykset esimerkiksi energiantuotannossa etenevät nopeasti, jolloin välillisten päästöjen osuus päästöjakaumassa kasvaa.

Tietoa laskentamenetelmien kehitystyöstä

Osana Helsingin hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista Canemure-hankkeessa tehtiin selvitys hiilijalanjäljen soveltamisesta julkisissa hankinnoissa. Tarkoituksena on auttaa hankkijoita hahmottamaan hiilijalanjäljen laskennan rooli sekä sen tuomat mahdollisuudet ja haasteet hankinnan ilmastokriteerien asettamiselle. Selvitys tarkastelee hiilijalanjäljen laskennan taustaa, laskentamenetelmiä ja tulevaisuuden näkymiä kolmessa kategoriassa: 1) talonrakentamisessa, 2) infrarakentamisessa ja asfaltoinnissa sekä 3) elintarvike- ja ruokapalveluhankinnoissa. Selvityksen päätelmiä voi kuitenkin yleisellä tasolla soveltaa myös muilla hankinnan sektoreilla.

Hiilijalanjälkiarviointi auttaa tekemään ilmastokestäviä valintoja

Selvityksen keskeisiä johtopäätöksiä on se, että pelkällä hiilijalanjäljen laskennalla ei edetä vielä kovin pitkälle tavoitteiden saavuttamisessa. Keskeistä onkin pohtia ilmastotavoitteita ja hahmottaa ilmastovaikutusten merkitys kussakin hankinnan kategoriassa erikseen, arvioida olemassa olevan laskentatiedon käyttökelpoisuus sekä pohtia, missä hankinnan vaiheessa mahdollista laskentaa tarvitaan. Hiilijalanjäljen arviointi ja ilmastotavoitteiden määrittely tulee olla kiinteä osa hankintojen johtamista sekä hankintojen vastuullisuuden kehittämistä laajemminkin.

Canemure-hankkeen opit jakoon

Canemure-hankkeesta ja selvityksestä saatuja oppeja kytketään osaksi koulutuksia, joita järjestetään kaupungin hankinta-asiantuntijoille toimialojen toiveiden mukaan. Hiilijalanjälkilaskennan kehitystä rakentamisessa ja ruokahankinnoissa seurataan aktiivisesti ja lisäksi ruokapalveluihin pyritään luomaan koko kaupungin yhteinen vastuullisuuden vähimmäiskriteeristö vuoden 2022 aikana.

Vinkkejä ilmastokestäviin ruokahankintoihin ja rakentamisen hankintoihin

  1. Seuraa hankinnan kohteen kehitystyötä ilmastovaikutusten arvioimiseksi
  2. Harjoittele ja lisää ymmärrystä hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämisestä
  3. Hyödynnä hiilijalanjälkilaskennoista saatu vastaaviin hankkeisiin
  4. Jaa ilmastoviisaat esimerkkisi.

Tutustu Canemure-hankkeen julkaisuihin ja hankintaesimerkkeihin Helsingin ilmastoteoissa ja alla olevasta linkistä:

Raportti (PDF): Hiilijalanjäljen soveltaminen julkisissa hankinnoissa – Selvitys laskentamenetelmien kehitystyöstä rakentamisessa ja ruokahankinnoissa

Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä – Canemure

Ympäristövastuullisilla hankintakriteereillä voidaan ohjata markkinoiden tuote- ja palvelutarjontaa. Merkittävänä hankkijana Helsinki haluaa edistää tätä, ja kehittää parhaillaan olemassa olevia ja ottaa käyttöön uusia elinkaaren aikaisten vaikutusten, kiertotalouden ja ilmastonäkökulman paremmin huomioivia hankintakriteerejä.

Vähähiilisten hankintojen edistämiseen pureudutaan Helsingissä erilaisin kehityshankkein. Yksi näistä on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke, jossa Helsingin tavoitteena on kehittää vähähiilisiä hankintoja ja tutkia hiilijalanjäljen hyödynnettävyyttä hankintoja ohjaavana tekijänä. Käytännön ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä toteuttavaa hankekokonaisuutta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Helsingin osahankkeessa on tällä hetkellä meneillään yhdeksän vähähiilistä hankintaa muun muassa rakentamisesta ruokahankintoihin. Jokaisesta hankinnasta toteutetaan hankinnan valmistelusta kertova ja sen opit koostava casekuvaus. Canemure-hankkeessa saadut tuotokset ja kehittämistyö tukevat kaupungin hiilineutraaliustoimenpiteitä. 

Kuva: Susa Junnola

Viimeisimmät artikkelit