01.2.2021

Hiilijalanjälki ohjasi asuinrakentamisen hankintaa Kuninkaantammessa

Reetta Huomo & Satu Turula, Helsingin kaupunki
Kuninkaantammen rakennuksia

Helsingin Kuninkaantammen uudelle asuinalueelle nousee lähitulevaisuudessa asuinkerrostaloja, joiden hankinnan tavoitteena on ollut erityisesti rakennusten pieni hiilijalanjälki. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kohteessa on haluttu minimoida käytönaikaisten päästöjen lisäksi myös rakentamisen aikaiset ja materiaalien valmistamisesta aiheutuneet päästöt.

Helsinkiä rakennetaan parhaillaan vilkkaasti, kun vanhoja asuinalueita täydennetään ja uusia rakennetaan. Kaupunkikehityksessä pyritään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kaupunkiin. Rakentamisen päästövähennyksistä puhuttaessa on huomio aiemmin keskittynyt erityisesti käytön aikaisten päästöjen pienentämiseen. Kun rakennusten energiatehokkuus parantuu jatkuvasti, kasvattavat materiaalien valmistuksen ja rakentamisen aikaiset päästöt merkitystään.

Ekologisesti kestävään rakentamiseen päästään perinteisesti suunnittelua ohjaamalla. Ympäristötekijöitä on kuitenkin mahdollista painottaa myös hankintavaiheessa. Helsingin kaupungin asuntotuotanto (ATT) halusi tutkia Kuninkaantammessa sijaitsevassa Asetelmakadun kohteessaan, miten rakennuksen hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää hankinnan keinoin. ATT rakennuttaa vuosittain helsinkiläisille noin 1 500 asuntoa.

Ilmastokriteerejä laatuvertailussa

Asetelmakadun Suunnittele ja rakenna (SR) -urakan tavoitteena oli löytää rakennuskohteelle arkkitehtonisesti ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoinen ja toteutuskelpoinen, vähähiilinen suunnitteluratkaisu ja sen rakentaja. Asetelmakadussa ilmasto- ja ympäristövaikutusten pienentämistä tavoiteltiin asettamalla useita suunnittelua ja rakentamista ohjaavia vähimmäisvaatimuksia ja vertailuperusteita, joista yksi oli hiilijalanjälkilaskenta. Kilpailutuksessa tavoiteltiin mahdollisimman pientä E-lukua ja hiilijalanjälkeä,

”Tutkimme aktiivisesti parasta keinoa ohjata vähähiilistä rakentamista. Rakennusten koko elinkaaren aikaisia hiilijalanjälkilaskentoja on tehty useista hankkeista ja niitä pyritään lisäämään koko ajan. Asetelmakadusta saimme kuitenkin ensimmäistä kertaa kokemusta hiilijalanjäljen arvioinnista ja käytöstä hankintakriteerinä”, kertoo asuntotuotannon ympäristöasiantuntija Jonna Seppänen.

Kilpailutukseen tarjoamisesta kiinnostuneet toimijat saivat tarjousajaksi käyttöönsä tunnukset kaupalliseen hiilijalanjälkilaskentatyökaluun. Työkalun käyttö- ja laskentaohjeistuksen lisäksi rakennuttaja järjesti tarjoamisesta kiinnostuneille toimijoille työkalun käyttökoulutuksen. Hiilijalanjäljen arviointi toteutettiin EN 15978 -standardin sekä Ympäristöministeriön hiilijalanjäljen arviointimenetelmän yksinkertaistetun menetelmän mukaisesti. Rakennuskohteen hiilijalanjäljen arviointi toistetaan suunnitteluvaiheessa ennen rakennusvaiheen aloitusta sekä rakentamisvaiheen päätyttyä. Laskentojen tulos on sidottu bonus-sanktiomalliin.

Ilmastokriteerit takaavat kohteen toteutumisen vähähiilisenä

Tarjouskilpailuun osallistui kaksi tarjoajaa, joista harmillisesti ilmastovaikutuksiltaan kunnianhimoisempi ehdotus luopui kilpailusta rakennuttajan siirryttyä neuvottelumenettelyyn puutteellisten tarjousten vuoksi. Pisteytyksessä käytetyt ympäristökriteerit eivät myöskään toimineet täysin odotetusti kahden tarjoajan kilpailutuksessa. Sen sijaan hankinnassa sovelletuilla ympäristökriteereillä on merkittävä vaikutus hankinnan ympäristövaikutusten pienentämisessä, ja ne takaavat kohteen toteutumisen vähähiilisenä.

Käytetyillä ympäristökriteereillä saatiin myös viestittyä markkinalle Helsingin kaupungin kunnianhimoisista ilmastotavoitteista uudisrakentamisessa ja hankintojen kehittämisessä. Hankinnan valmistelun yhteydessä markkinavuoropuhelua ei ehditty järjestää kiireellisen hankinta-aikataulun vuoksi. Jatkossa markkinavuoropuhelun hyödyntäminen nähdään ensiarvoisen tärkeäksi varsinkin uusien kriteerien käyttöönottamiseksi.

Lopputuloksena saavutettuun sopimukseen oltiin kuitenkin tyytyväisiä ja hankinnalla saatiin arkkitehtonisesti kunnianhimoinen ratkaisu puurakentamiseen erikoistuneelta tekijältä. Rakennushankkeen edetessä myös ilmastotavoitteita ja tarjouksenmukaisen hiilijalanjäljen saavuttamista tullaan seuraamaan.

Vähähiilistä rakentamista edistetään jatkossakin

Kilpailutuksesta saatiin arvokasta kokemusta hiilijalanjäljen käyttämisestä hankinnan vertailuperusteena ja sen opeista tulee olemaan hyötyä, kun uudisrakennusten hiilijalanjälkeä aletaan säädellä lainsäädännöllä. Tarjousten hiilijalanjäljen vertailulla on potentiaalia toimia erityisesti SR-tyyppisissä urakoissa, joissa suunnittelu ja rakentaminen kilpailutetaan samassa paketissa. Perinteisessä urakkamallissa samoihin tavoitteisiin voidaan päästä hyvällä suunnitteluvaiheen ohjauksella rakennuttajan puolelta.

Parasta aikaa Helsingin kaupunki hyödyntää hiilijalanjälkilaskentaa myös Verkkosaaren vähähiilisen viherkorttelin tontinluovutuskilpailutuksessa. Maaliskuussa 2021 päättyvässä laatukilpailussa vähähiilisyyttä ja ympäristöarvoja pisteytetään E-lukua, viherkerrointa ja hiilijalanjälkilaskentaa hyödyntäen.

”Asetelmankadun kokemukset on hyödynnetty täysimääräisesti ja ympäristökriteerien painoarvo on kasvatettu jopa 50 prosenttiin. Houkutteleva sijainti voi aikaansaada useita kunnianhimoisia ehdotuksia. Kilpailun onnistuessa saataneen myös selville, kuinka korkealle rima on realistista asettaa hiilineutraalia Helsinkiä tavoiteltaessa”, toteaa kilpailusuunnittelussa mukana ollut ympäristösuunnittelija Petteri Huuska kaupunkiympäristön toimialalta.

Hiilijalanjälkilaskennan lisäksi Asetelmakadulla hyödynnettyjen vähäpäästöisten työmaiden kriteereitä tullaan soveltamaan jatkossa muillakin rakennustyömailla. Helsingin kaupunki on allekirjoittanut työmaiden päästöjen vähentämiseen tähtäävän Päästöttömien työmaiden green deal -sopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupungin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Tavoitteena on myös, että vähintään puolet työkoneista ja kuljetuksista toimivat sähköllä, biokaasulla tai vedyllä vuoteen 2030 mennessä.

Tutustu Asetelmakadun SR-urakan casekuvaukseen alla olevasta linkistä:

Uudisrakennuskohteen SR-urakka (Asetelmakatu), pdf

Hiilijalanjälkikriteerit kestävien hankintojen edistäjänä – Canemure

Ympäristövastuullisilla hankintakriteereillä voidaan ohjata markkinoiden tuote- ja palvelutarjontaa. Merkittävänä hankkijana Helsinki haluaa edistää tätä, ja kehittää parhaillaan olemassa olevia ja ottaa käyttöön uusia elinkaaren aikaisten vaikutusten, kiertotalouden ja ilmastonäkökulman paremmin huomioivia hankintakriteerejä.

Vähähiilisten hankintojen edistämiseen pureudutaan Helsingissä erilaisin kehityshankkein. Yksi näistä on Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (Canemure) -hanke, jossa Helsingin tavoitteena on kehittää vähähiilisiä hankintoja ja tutkia hiilijalanjäljen hyödynnettävyyttä hankintoja ohjaavana tekijänä. Käytännön ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteitä toteuttavaa hankekokonaisuutta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Asetelmakadun SR-urakan lisäksi Helsingin osahankkeessa on tällä hetkellä meneillään kahdeksan muuta vähähiilistä hankintaa muun muassa työvaatteista ruokahankintoihin. Jokaisesta hankinnasta toteutetaan hankinnan valmistelusta kertova ja sen opit koostava casekuvaus. Canemure-hankkeessa saadut tuotokset ja kehittämistyö tukevat kaupungin hiilineutraaliustoimenpiteitä.

 

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Viimeisimmät artikkelit