Ympäristöministeriö, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin, Espoon, Turun ja Vantaan kaupungit ovat allekirjoittaneet vapaaehtoisen green deal -sopimuksen työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien ja Senaatin työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilittomia, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita. Lisäksi vuoteen 2030 mennessä työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä. Sopimuksen mukaisiin työmaiden päästöihin luetaan työkoneiden, sähkön, lämmityksen ja vaiheittain kuljetusten päästöt.

Suomen ja Helsingin tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Työkoneista aiheutuu noin kahdeksan prosenttia koko taakanjakosektorin eli päästökaupan ulkopuolelle jäävien sektoreiden hiilidioksidipäästöistä. Työmaista aiheutuu myös haitallisia paikallispäästöjä sekä moottorimelua. Julkisen sektorin tekemillä hankinnoilla on mahdollista vaikuttaa merkittävään osuuteen näistä päästöistä ja tukea hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamista. Julkinen sektori voi toimia edelläkävijänä vaihtoehtoisten käyttövoimien hyödyntämisessä ja samalla luoda kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen markkinoiden kehittymiseksi ja laajemmaksi käyttöönottamiseksi.

”Sopimus tukee Suomen päästövähennystavoitteiden ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Nyt sovittavilla toimilla ja yhteisesti luotavilla kriteereillä voidaan tukea kuntien ja valtion päästövähennystoimia ja luoda yrityksille uusia kestäviä toimintamahdollisuuksia”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Sopimus on ensimmäinen green deal -sopimus, joka on allekirjoitettu julkisen sektorin kesken kestävien hankintojen edistämiseksi. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO).

Yhteisten toimintatapojen kehittäminen tärkeää

Sopimukseen liittyvät tahot luovat yhdessä KEINO-osaamiskeskuksen kanssa yhteisen päästöttömän työmaan toimintamallin, sekä sopimuksen seurantajärjestelmän ja hankintakriteerit, joita sovelletaan niiden työmailla. Työhön kutsutaan mukaan myös muita kuntia ja julkisen sektorin toimijoita. Yhteisillä hankintakriteereillä ja seurantajärjestelmällä varmistetaan sopimuksen tavoitteiden saavuttaminen. Hankintakriteereitä kehitetään yhdessä toimialojen edustajien kanssa. Haastava työ yhteisen seurantajärjestelmän luomiseksi sekä hankintakriteereiden kehittämiseksi on jo alkanut.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoo, että Helsinki on jo pidempään edistänyt päästöttömien työmaiden kehitystä erilaisten hankkeiden kautta ja tehnyt aktiivista kansainvälistä yhteistyötä.

“Helsingin työmailla olemme ottaneet etunojaa green dealin tavoitteisiin käynnistämällä viiden fossiilivapaan työmaan pilotoinnin keväällä 2020 ja pyrkimällä niistä saatujen oppien myötä fossiilivapauteen kaikilla uusilla infratyömailla jo tämän vuoden aikana.”

Sopimuksen tavoitteena on jakaa tietoa kehitetyistä ja tunnistetuista parhaista käytännöistä ja kannustaa julkisen sektorin toimijoita liittymään laajalla rintamalla mukaan sopimukseen.

Kaupunkien toiveena on ollut myös, että valtion organisaatioita lähtisi mukaan sopimukseen, jotta yhteistyötä saadaan tehtyä kattavasti kansallisella tasolla.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

 

Helsingin ilmastovahti

#HEL2035
#carbonneutralHelsinki

Aiemmat green deal -sopimukset (Sitoumus 2050)

Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanke

KEINO-osaamiskeskus

Viimeisimmät artikkelit