Miljöministeriet, Senatfastigheter och städerna Helsingfors, Esbo, Åbo och Vanda har undertecknat ett frivilligt Green deal-avtal om minskning av utsläppen från byggarbetsplatser. Målet med avtalet är att städernas och Senatfastigheters byggarbetsplatser ska vara fossilfria före utgången av 2025, dvs. att man på dessa byggen inte längre ska använda fossila bränslen. Före 2030 ska dessutom minst 50 procent av de arbetsmaskiner som används på byggarbetsplatserna drivas med el, biogas eller väte, och det samma gäller transporterna där. Till de utsläpp från byggarbetsplatserna som avses i avtalet räknas utsläpp från arbetsmaskiner, el, uppvärmning och gradvis även transporter.

Finland och Helsingfors har som mål att vara kolneutralt år 2035. För att dessa mål ska kunna uppnås krävs det snabba och betydande åtgärder inom alla sektorer. Till exempel arbetsmaskiner orsakar cirka åtta procent av koldioxidutsläppen inom hela ansvarsfördelningssektorn, alltså de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. På byggarbetsplatserna uppkommer också skadliga lokala utsläpp och motorbuller. Genom den upphandling som görs inom den offentliga sektorn kan man påverka en betydande del av utsläppen och stödja målen om klimatneutralitet. Den offentliga sektorn kan vara föregångare när det gäller användning av alternativa drivkrafter och samtidigt skapa efterfrågan på och förutsättningar för en bättre marknad för utsläppssnåla lösningar och ökat ibruktagande av sådana.

”Avtalet stöder Finlands utsläppsminskningsmål och målen för hållbar utveckling. Genom de åtgärder som nu fastställs och de kriterier som gemensamt tas fram kan man stödja kommunernas och statens utsläppsminskningsåtgärder och skapa nya hållbara verksamhetsförutsättningar för företagen”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Avtalet är det första Green deal-avtalet som har undertecknats mellan parter inom den offentliga sektorn i syfte att främja hållbar upphandling. Miljöministeriet bistås vid genomförandet av avtalet av det nätverksbaserade kompetenscentret för hållbar och innovativ offentlig upphandling (KEINO).

Viktigt att utarbeta gemensamma tillvägagångssätt för aktörerna

De parter som ansluter sig till avtalet kommer tillsammans med kompetenscentret KEINO att skapa en gemensam verksamhetsmodell för utsläppsfria byggarbetsplatser liksom även ett system för uppföljning av avtalet och upphandlingskriterier som ska tillämpas på respektive parts byggarbetsplatser. Också andra kommuner och aktörer inom den offentliga sektorn kommer att bjudas in att delta i arbetet. Genom gemensamma upphandlingskriterier och ett uppföljningssystem säkerställer man att målen för avtalet uppnås. Upphandlingskriterierna tas fram i samarbete med representanter för branscherna. Det utmanande arbetet med att skapa ett gemensamt uppföljningssystem och ta fram upphandlingskriterier har redan inletts.

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori berättar att Helsingfors redan en längre tid har arbetat för utsläppsfria byggarbetsplatser genom olika projekt och bedrivit aktivt internationellt samarbete.

”När det gäller byggarbetsplatser i Helsingfors har vi legat i framkant med Green deal-målen genom att våren 2020 starta ett pilotförsök med fem fossilfria byggarbetsplatser och med hjälp av lärdomarna från dem sträva efter att alla nya infrastrukturbyggen ska vara fossilfria redan i år.”

Målet med avtalet är att sprida information om de metoder som utvecklats och som identifierats som bästa praxis och att uppmuntra andra aktörer inom den offentliga sektorn att ansluta sig till avtalet.

Städerna har också önskat att statliga organisationer ska ansluta sig till avtalet för att samarbetet ska kunna bedrivas mer sammanhållet på nationell nivå. Även staten har satt upp strikta mål för klimatneutralitet.

Green deal är ett frivilligt avtal mellan staten och näringslivet eller kommunerna. Målet är att tillsammans främja målen för hållbar utveckling genom att ta fram lösningar för hur klimatförändringen kan begränsas och en cirkulär ekonomi främjas.

 

#HEL2035
#carbonneutralHelsinki

Tidigare Green deal-avtal(Sitoumus 2050)

Projektet för klimatneutrala och resurssmarta företagsområden (HNRY)

Kompetenscentret KEINO

Senaste artiklarna