Merihaassa toteutettiin vuosien 20172019 aikana mySMARTLife -hankkeen merkeissä useita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on ollut energiatehokkuuden parantaminen ja samalla kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Mukana hankkeessa on ollut useampi Merihaan taloyhtiö. 

 

Monitavoiteoptimointeja, älytermostaatteja ja lämpökamerakuvauksia 

Kahdessa Merihaan taloyhtiössä toteutettiin hankkeen aikana monitavoiteoptimointi, jossa erilaisia energiatehokkuustoimia arvioitiin eri tavoitteiden näkökulmasta. Tuloksena saatiin matemaattisella mallilla laskettu arvio erilaisten ratkaisujen paremmuusjärjestyksestä tehokkuuden ja taloudellisuuden näkökulmista kyseisissä kohteissa. Merihaan taloyhtiöiden monitavoiteoptimoinnissa kannattavimmiksi elinkaarikustannuksiltaan todettiin lämpöpumppujärjestelmät. Monitavoiteoptimointi nähtiin erityisen hyvänä siksi, että se tarjoaa tietoa kustannustehokkaimmista toimenpiteistä ja niiden järkevästä ajoittamisesta. Tuloksia voidaan hyödyntää vielä pitkänkin ajan jälkeen, kun suuria remontteja tulee taloyhtiössä ajankohtaiseksi. 

Kolmessa taloyhtiössä tehtiin ulkoseinien lämpökamerakuvaukset. Lämpökamerakuvauksissa havaittiin pieniä eristevirheitä, mutta ei merkittäviä lämpövuotoja. Asuntokohtaisessa älytermostaattikokeilussa saavutettiin energiansäästöä, mutta haasteita ilmeni termostaattien käytettävyydessä. Muun muassa puutteellinen ohjeistus ja vaatimus verkkoyhteydestä heikensivät älytermostaattien aktiivista käyttöä. Älytermostaateilla testattiin myös lämmön kulutusjoustoa, jossa lämmön tuotanto ja kulutus pyrittiin optimoimaan. Käytännössä älytermostaateilla mahdollistettiin asuntojen lämmityksen ohjaus esimerkiksi niin, että lämmön kulutushuippujen aikaan asuntojen lämmitystä voitiin hetkellisesti laskea. Asukaspalautteen perusteella kulutusjousto ei vaikuttanut asumisen lämpöviihtyvyyteen.  

Hankkeesta oppia kaupungille 

Merihaassa taloyhtiötoimijoille toteutetun tutkimuksen mukaan taloyhtiöt toivovat hankkeisiin lähtemisen olevan helppoa ja hankkeiden hyötyjen olevan ennalta osoitettavissa. Hankkeiden ja erilaisten kokeilujen tarkoituksena on kuitenkin tyypillisesti luoda uutta tai kehittää olemassa olevaa jollain tavoin paremmaksi. Hankkeisiin liittyvät epävarmuudet asettavakin taloyhtiöille haasteita, sillä hyötyjä ja mahdollisia haittoja on vaikeaa ennustaa etukäteen. Avoimuus realistisista odotuksista ja mahdollisista epäselvyyksistä lisää osapuolten välistä ymmärrystä ja vähentää vääriä odotuksia.  

Hanke tarjosi Helsingin kaupungille arvokasta ja konkreettista tietoa taloyhtiöiden näkökulmasta energia-asioissa. Taloyhtiöt toivovat ennen kaikkea aktiivista informaatiota kaupungin suunnalta, ja hyötyvät omaa taloyhtiötä muistuttavien kiinteistöjen malliratkaisuista, joihin on koottu tietoa erilaisista energiaremonteista. Tuttu kaupungin yhteyshenkilö ja yhden luukun periaate lisäävät luottamusta ja madaltavat kynnystä molemminpuoliseen vuorovaikutukseen. Ympäristönäkökulmien hyväksyttävyydestä huolimatta tärkein kannustin taloyhtiön energiaremontteihin on niiden aikaansaamat kustannussäästöt.  

Hankkeen aikana myös kaupungin sisäiset toimintatavat ja prosessien kehittämistarpeet tulivat näkyväksi. Haasteena on muun muassa sovittaa yhteen erilaisia intressejä. Esimerkiksi monitavoiteoptimoinnin mukaisen vesistölämpöjärjestelmän toteuttaminen ei onnistu Merihaassa ympäristön rakennushankkeiden vuoksi lähivuosina. Lisäksi vuorovaikutuksen avoimuus ja viestinnän selkeys vaikuttavat ratkaisevasti eri osapuolten vastuulla olevien toimenpiteiden toteutumiseen.  

Merihaan toimenpidekokonaisuus on ollut monivaiheinen ja hankkeen lopulliset vaikutukset voivat ilmetä pitkälläkin viiveellä sekä paikallisesti että kaupungin tasolla. Tämä johtuu siitä, että hankkeella on ollut herättävä ja asenteita muuttava vaikutus taloyhtiön hallituksiin, ja toisaalta energiatehokkuutta mietitään tyypillisesti vasta suurten remonttien yhteydessä. Lisäksi toimenpidekokonaisuuden opit tulevat käyttöön kaupungilla askel kerrallaan. 

Helsinki panostaa jatkossakin taloyhtiöihin 

Merihaan toimenpidekokonaisuudessa tunnistetut onnistumiset ja kehittämistarpeet on huomioitu Helsingin kaupungin uudessa Energiarenessanssi -toimintamallissa. Uusi energia-asiantuntijoista koostuva tiimi tarjoaa helsinkiläisille taloyhtiöille tukea energiaremonttien käynnistämiseen. Neuvonta on ilmaista ja apua saa remontin kaikkiin vaiheisiin ideasta toteutukseen. Lue lisää verkkosivuilta. 

 

Teksti: Heta Itämäki ja Maria Viitanen

 

Viimeisimmät artikkelit