Energiarenessanssilla voidaan vaikuttaa ilmastonkestävään asumiseen kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä sekä edistämällä sosiaalisesti tasavertaisempaa asumista. Helsinki on mukana ilmastoviisaan asumisen sosiaalisia kysymyksiä ratkovassa Decarbon-Home-hankkeessa.

 

Energiarenessanssilla yksityisten taloyhtiöiden päästöt kuriin

Helsinki on asettanut kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaa hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä. Yksi merkittävimmistä kaupungin päästövähennystoimista on niin kutsuttu energiarenessanssi, jonka tarkoituksena on parantaa yksityisomisteisten asuinrakennusten energiatehokkuutta sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja paikallista tuotantoa. Energiarenessanssi-toimintamallia on kehitelty pitkään kaupungin toimesta ja sitä on rahoittanut mySMARTLife EU-hanke. Toimintamalli on tarkoitus julkaista avoimesti kaikkien saataville.

Energiarenessanssin konkreettisin toimenpide on tarjota taloyhtiöille maksutonta asiantuntija-apua energiaremontin käynnistämiseen. Helsingin kaupungin uusi energia-asiantuntijatiimi jalkautuu vuoden 2021 aikana taloyhtiöiden keskuuteen. Merkittävimpiä energiatehokkuusparannuksia pystytään yleensä tekemään taloyhtiön suurempien peruskorjausten yhteydessä. Tästä syystä energia-asiantuntijatiimin ensisijaisina kohteina toiminnan käynnistyessä ovatkin sellaiset alueet, joilla sijaitsee huomattava määrä peruskorjausikäisiä 1960-1980 -lukujen kerrostaloja.

Sosiaalinen kestävyys kytkeytyy tiukasti energiarenessanssiin

Energiarenessanssilla edistetään asumisen ilmastonkestävyyttä keskittymällä ensisijaisesti teknisiin toimenpiteisiin, joilla asumisen energian kulutus vähenee ja uusiutuvia energiantuotantotapoja otetaan käyttöön. Tarkoituksena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen pienentämällä energiantuotantotarvetta ja siirtymällä uusiutuviin energialähteisiin.

Asumisen ilmastokestävyys sisältää kuitenkin aina myös sosiaalisen ulottuvuuden. Tätä voi ymmärtää tarkastelemalla energiarenessanssin käynnistämää ketjureaktiota: energiaremontti alentaa lämmityskuluja ja kohottaa asumismukavuutta lämmityksen jakautuessa entistä tasaisemmin ja ilmanvaihdon parantuessa. Kun asuinmukavuus paranee ja energialasku pienenee, asunnon arvo säilyy tai jopa kohoaa. Remontoidut talot, joissa asumiskulut ovat maltilliset, vaikuttavat asumisen kustannusten lisäksi alueen houkuttelevuuteen ja imagoon laajemmin. Ymmärtämällä energiaremonttien kytkökset sosiaalisiin vaikutuksiin alueella, voidaan parhaimmillaan vähentää asuinalueiden eriarvoistumista ja eriytymistä eli segregaatiota, kun tasokas asuminen on mahdollista tulotasosta riippumatta.

Energiarenessanssilla voidaan parhaimmillaan edistää asumisen tasa-arvoisuutta myös tarjoamalla tukea ja energianeuvontaa erityistä tukea vaativille alueille ja kohderyhmille. Tämä edellyttää yhteistyötä kaupunkitutkimuksen kanssa, sillä kaupunginosien ja alueiden erityispiirteet on asetettava toiminnan lähtökohdaksi. Lisäksi on tunnistettava alueille kytkeytyviä muita sosiaalisia piirteitä, sekä ymmärrettävä minkälaisia mahdollisuuksia asukkailla todellisuudessa on ilmastoviisaan asumisen edistämiseen.

Decarbon-Home-hanke lisää ymmärrystä ilmastoviisaan asumisen sosiaalisista näkökulmista

Decarbon-Home-hankkeessa tartutaan ilmastoviisaan rakentamisen ohella asumisen sosiaalisiin ulottuvuuksiin, joita on toistaiseksi tarkasteltu vähäisesti. Hankkeen tavoitteena on tutkia ja kehittää asukaslähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja asuinalueiden eriytymisen haasteisiin. Tietoa tuotetaan esimerkiksi kaupunkilaisten arvoista sekä ilmastotoimenpiteiden arkisista edellytyksistä kaupunkilaisten näkökulmasta. Hankkeessa erityisen huomion kohteena ovat haja-asutusalueiden lisäksi lähiöt, joissa laajat remontit ovat ajankohtaisia ja energiankulutuksen vähentämiseen on paljon mahdollisuuksia. Helsingin lisäksi kohdekaupunkeina hankkeessa ovat Joensuu, Turku ja Vantaa.

Lisäksi Decarbon-Home -hankkeessa tutkitaan erityisesti haavoittuvaisten ryhmien, kuten iäkkäiden ja maahanmuuttajien edellytyksiä asumisen energiaintensiivisyyden ja haitallisten ilmastovaikutusten vähentämiseen. Kuusivuotiseksi suunniteltu Decarbon-home-hanke on saanut rahoitusta Strategisen tutkimuksen neuvostolta, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Rahoitus ensimmäiselle kolmen vuoden jaksolle (1.10.2020-30.9.2023) on varmistunut, toisesta jaksosta päätetään myöhemmin. Lue lisää hankkeesta verkkosivuilta.

 

Energiarenessanssin toimet taloyhtiöiden energiatehokkuuden parantamiseksi:

    • Energia-asiantuntijat jalkautuvat taloyhtiöiden käytännön avuksi ja vahvistavat asukkaiden toimijuutta maksuttoman neuvonnan avulla.
    • Kaupungin prosesseja selkeytetään. Taloyhtiöitä kannustetaan siirtymään uusiutuvaan energiaan ja olemassa oleville tonteille osoitetaan lisää rakennusoikeutta mahdollisuuksien mukaan.
    • Energiatehokkuustavoitteet huomioidaan kaupungin strategisissa ohjelmissa ja linjauksissa, kuten rakennusjärjestyksessä ja aluekehityssuunnitelmissa.
    • Yhteistyötä ylläpidetään aktiivisesti, sillä ilman eri alojen yhteistyötä energiarenessanssi ei etene riittävällä aikajänteellä.

 

Kaikkia energiarenessanssin mahdollisuuksia sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi ei ole varmuudella vielä tunnistettu, mutta työ on erinomaisessa alussa. Decarbon-Home-hankkeessa on parhaillaan käynnissä tutkimus kaupunkilaisten arkisten kokemusten ja arvostusten kartoittamiseksi ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen. Haluatko osallistua tutkimukseen kaupunkilaisten arkisista kokemuksista ja arvostuksista ilmastoviisaaseen asumiseen liittyen? Ilmoittaudu mukaan tutkimukseen vastaamalla esikyselyyn: https://link.webropol.com/s/decarbonhome.

 

Teksti: Auli Honkanen ja Heta Itämäki

Kuva: Jussi Rekiaro

Viimeisimmät artikkelit