Helsingfors har valts ut som en av Europeiska kommissionens 100 klimatneutrala och smarta städer. De 100 städer som valts ut är från alla 27 EU-medlemsstater och har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast 2030.

Missionen ”100 klimatneutrala och smarta städer till 2030” är en av fem missioner i Europeiska unionens nya forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa. De utvalda städerna kommer att fungera som pilot- och innovationscentrum för lösningar som gör det möjligt för alla europeiska städer att uppnå samma mål senast 2050. Missionens mål stöds med betydande utvecklingsfinansiering.

Helsingfors drar nytta av skräddarsydd rådgivning och stöd till utvalda städer, finansieringsmöjligheter och möjligheter att delta i betydande pilotprojekt. Missionen kommer också att ge möjligheter till nätverkande, utbyte av bästa praxis mellan städer och stöd till medborgarnas deltagande.

Cities Mission får 360 miljoner euro i Horisont Europa-finansiering för 2022–2023. Missionens forsknings- och innovationsverksamhet behandlar frågor som ren rörlighet, energieffektivitet och grön stadsplanering och erbjuder möjligheter att bygga upp gemensamma initiativ och fördjupa samarbetet i samverkan med andra EU-program.

– Det är fantastiskt att Helsingfors har valts ut som en av de hundra pionjärstäderna. Helsingfors eget kolneutralitetsmål för 2030 är ambitiöst, men möjligt att uppnå. Detta kräver en särskild inriktning på energi- och trafikrelaterade åtgärder, som har den största inverkan på utsläppsminskningen. Vi delar också gärna med oss av de effektivaste praxis till andra städer. På EU-nivå är målet att göra hela Europa klimatneutralt senast 2050. Städernas viktiga roll i detta arbete har identifierats – klimatåtgärder vidtas i städerna. Jag är övertygad om att deltagandet i denna EU-mission bidrar till att uppnå Helsingfors klimatmål och stärka samarbetet mellan städer och staten samt på EU-nivå, säger borgmästare Juhana Vartiainen.

Ansökningstiden gick ut den 31 januari 2022. Totalt ansökte 377 städer. De hundra städer som valts ut i dag representerar 12 procent av EU:s befolkning. Utöver Helsingfors har Esbo, Lahtis, Villmanstrand, Tammerfors och Åbo valts ut från Finland.

Webbplatsen för Helsingfors klimatåtgärder

Europeiska kommissionens förteckning över utvalda städer – EU Cities Mission: Meet the cities

Senaste artiklarna