Helsingfors stad har fattat beslut om att under vissa förutsättningar tillåta byggandet av privata fastigheters bergvärmebrunnar, det vill säga energibrunnar, på allmänna områden. Beslutet är troligen det första i Finland. I bakgrunden till beslutet ligger den växande efterfrågan på förmånlig bergvärme samt bergvärmens klimatvänlighet som motsvarar stadens mål att vara kolneutralt före 2030.

Helsingfors stad har förbundit sig att inom ramen för kolneutralitetsmålet öka mängden bergvärme som används i staden. Målet är att med bergvärme tillgodose 15 procent av Helsingfors uppvärmningsbehov från och med 2030. I slutet av 2021 är bergvärmens andel av Helsingfors totala uppvärmningsenergi fortfarande endast cirka 1,8 procent, men samtidigt installerades det 25 procent mer bergvärmebrunnar än året innan. Efterfrågan har växt i synnerhet bland bostadsaktiebolag.

Stadsmiljönämnden fattade vid sitt möte den 1 februari 2022 beslut om att staden tillåter byggandet av till exempel bostadsaktiebolags bergvärmebrunnar på dess allmänna tomter, om utrymmet på den egna tomten inte är tillräckligt. I första hand ska brunnar fortfarande byggas på bostadsaktiebolagets egen tomt så att de ligger drygt 7,5 meter från stadens grönområde, gatuområde eller gränsen till en tomt som ägs av staden. Om man inte på dessa villkor kan täcka energibehovet, kan borrningen av brunnen vinklas in på ett allmänt område. Det sista alternativet är placering av fältet av energibrunnar eller en del av det helt på ett allmänt område.

”Bergvärmens ekonomiska lönsamhet har gjort den till ett mycket lockande uppvärmningssätt under de senaste åren, och det försöker vi på staden svara på bland annat genom att underlätta beviljandet av tillstånd. Bergvärme utgör det bästa möjliga klimatarbetet för ett bostadsaktiebolag eftersom den minskar utsläppen och sparar pengar”, säger Kaisa-Reeta Koskinen, chef för programmet för utsläppsreduktion.

I anvisningen Maalämpökaivot yleisillä alueilla Helsingissä (Bergvärmebrunnar [jordvärmebrunnar] på allmänna områden i Helsingfors) och snabbguiden anges mer exakta grunder och villkor enligt vilka fält av energibrunnar kan byggas på allmänna områden för närområdets fastigheter. I stället för bergvärmen talas det ofta om energibrunnar i anvisningarna eftersom energibrunnen alltmer oftare används för både uppvärmning och kylning.

I anvisningen anges vilka utredningar som krävs av sökande. Anvisningen innehåller exempel på planer då bergvärmesystem placeras på grönområden och trafikområden. Dessutom tar man i anvisningen ställning till avtalspraxis, ersättningar för nyttjande och uppsägningsvillkor.

Som stöd för byggandet av energibrunnar har staden redan tidigare avstått från byggnadstillsynens tillståndsavgifter för bergvärme. Dessutom ger stadens energirenässansteam kostnadsfri rådgivning för bostadsaktiebolagen om övergången till energieffektiva lösningar, såsom bergvärmen.

 

Länkar:

 

Foto: Jussi Rekiaro

Senaste artiklarna