Energiaomavaraiset korttelitason alueelliset ratkaisut (OMAVA)

Hankeen tavoitteena on tuottaa korttelitason alueellisten energiainvestointien suunnitteluun ja toteutukseen tarvittavaa ajankohtaista tietoa mahdollisimman energiaomavaraisista, jopa hiilinegatiivisista ratkaisuista. Energiaomavaraisuuden lähtökohta on alueella syntyvien ylijäämäenergioiden (kuten lauhdelämmön) sekä paikallisesti tuotettavan uusiutuvan energian hyödyntäminen alueen eri toimijoita hyödyttävällä tavalla. Teknisten ratkaisujen lisäksi hankkeessa selvitetään korttelitason energiaratkaisuiden erilaisia hankinta- ja rahoitusmalleja, joilla varmistetaan suunnitelmien toteutuminen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen koko elinkaaren aikana.

 

Valituissa pilottikohteissa on suunnitteilla merkittäviä kaupunkikuvaan, energiankäyttöön ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin pitkäkestoisesti vaikuttavia alueellisia/korttelitason investointeja. Hankkeen tavoitteena on alueiden koko elinkaaren aikaisen energiaomavaraisuuden lisääminen vaikuttamalla hankintoihin ja toimintamalleihin suunnitteluvaiheessa, eli silloin kun ne on kustannustehokkainta tehdä.

Hanke käynnistyy täysipainoisesti marraskuussa 2022.