circvol-hankkeen logo

6Aika-logokokonaisuus EAKR-hankkeille.

Tavoite

CircVol-hanke vauhdittaa kiertotalouden mukaista liiketoimintaa. Hankkeella haetaan yhdessä yritysten, korkeakoulujen, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen sektorin kanssa uusia ratkaisuja paljon tilaa vievien rakentamisen, tuotannon ja palveluiden ylijäämämassojen hyödyntämiseen.

Helsingissä kehittämiskohteena on teollisuusalueen esisuunnittelu. Helsinki kaavoittaa Norrbergetin alueelle itäiseen Helsinkiin yritysaluetta, jonne on mahdollisuus sijoittaa teollisen mittakaavan laitoksia. Tavoitteena on luoda edellytykset teolliselle symbioosille, jossa toisen jäte on toisen raaka-aine ja yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti raaka-aineita, teknologiaa, palveluja ja energiaa.

Hankkeessa kartoitetaan aluksi Helsingin seudun biologisia resurssivirtoja (biomassat, teollisuuden sivutuotteet ja jätteet, palveluiden eloperäiset jätteet). Tarkoitus on tuottaa tietoa potentiaalista, joka piilee näissä resurssivirroissa kiertotalouden raaka-aineena. Hankkeessa kartoitetaan myös alueen bio- ja kiertotalousyrityksiä ja heidän palvelutarpeitaan.

Yrityksistä kootaan klusteri, jonka kanssa yhdessä kirkastetaan biologisiin virtoihin nojaavan teollisen symbioosin konsepti tulevan yritysalueen keskeiseksi ytimeksi.

Toimenpiteet

Helsingin osatoteutuksen toimenpidepaketit:

  1. Biologisiin virtoihin tukeutuvan bio- ja kiertotalouden yritysekosysteemin tunnistaminen ja tarpeiden kartoitus Helsingin seudulla
  2. Bio- ja kiertotalouden teollisen symbioosin kehityskonseptin päivitys Norrbergetin teollisuusalueen jatkokehitystä varten
  3. Hankkeen tulosten esittäminen ja levittäminen

 

Toteutus

Toimenpidepaketti 1 toteutetaan vuoden 2019 aikana yhdessä asiantuntijakonsulttien kanssa.  Ramboll Oy toteuttaa alueellisen biomassakartoituksen ja arvioi kartoitettujen massojen käyttöpotentiaalin. Tulokset esitetään paikkatietona. Gaia Consulting Oy toteuttaa bio-, elintarvike- ja kiertotalousyritysten alkukartoituksen sekä tiedonkeruun yritysten sijoittumis- ja palvelutarpeista.

Hankkeen toisena vuonna toteutetaan kehityskonseptin päivitys. Yhteistyössä kaupunkiympäristö –toimialan kanssa sovitetaan yhteen kaavoitusta ja teollisen symbioosin/ekosysteemin konseptia. Tarkoitus on teettää yritysten tarpeet huomioiva maankäytön esisuunnitelma.  Muita työtapoja ovat mm. benchmarking vierailut ja matkat kotimaassa ja ulkomailla sekä neuvottelut ja työpajat yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi vertaillaan teollisten symbioosien operointimalleja ja valmistellaan suositus Helsinkiin soveltuvaksi malliksi.

CircVol-hankkeen Helsingin osatoteutuksen loppuseminaari järjestetään syksyllä 2020.

Vastuut ja lisätietoja

Helsingin osatoteutusta koordinoi kaupunginkanslian elinkeino-osaston yrityspalvelut. Heli Lehtinen on projektipäällikkö. Pääkoordinaattori on Turku Science Park ja yhteyshenkilö Reeta Huhtinen.

Hankkeen verkkosivut

Hanke hel.fi-sivuilla