Donationsprofessuren i Östersjöskyddets ekonomi är redan en etablerad samarbetsform mellan staden och Helsingfors universitet. Sedan 2011 har Helsingfors stad stött Helsingfors universitets Östersjöforskning med en donationsprofessur. Professurens centrala tyngdpunkter är vattenskyddets kostnadseffektivitet, blå ekonomi samt ekosystemtjänster och välfärdseffekter.

Klimatperspektiv och naturskydd är viktiga för Helsingfors stad. Staden har bland annat tidigarelagt målet med kolneutralitet till 2030. Dessutom framhäver den nya stadsstrategin även ansvaret för Östersjön och dess tillstånd.

– Utöver skyddet av Östersjön ochnaturskyddet förkroppsligar professuren i Östersjöskyddets ekonomi även andraviktiga mål för Helsingfors. Aktivt samarbete med högskolor och forskarsamfundetär en central prioritet för oss och Helsingfors universitet är förstås en avvåra viktiga strategiska partner. Ett livligt forskarsamfund i Helsingfors, somåtnjuter internationell uppskattning, ökar innovativiteten, skapar nyttföretagande, ger staden synlighet och lockar hit internationella experter,säger Helsingfors borgmästare Juhana Vartiainen.

Helsingfors stad har en vilja att styra staden med kunskap och staden vill också bygga sitt beslutsfattande på den bästa oberoende forskarkompetensen. Klimatansvaret och naturskyddet skapar möjligheter till innovationer och ny affärsverksamhet i Helsingfors. För Helsingfors är det viktigt att på ett hållbart sätt främja blå ekonomi och samtidigt beakta den känsliga och värdefulla havsmiljön. Blå ekonomi baserar sig på de näringar som utnyttjar havsmiljön, som till exempel skärgårdsturism, fartygstrafik och fiske.

Åtgärdsprogrammetför Östersjön är samarbetets ryggrad

Östersjöutmaningen koordinerar Helsingfors stads Östersjösamarbete med Helsingfors universitet. Östersjöutmaningen ansvarar för Helsingfors åtgärdsprogram för Östersjön och intressegruppsarbete med de organisationer som främjar skyddet av Östersjön. Det täta samarbetet mellan Östersjöutmaningen och Helsingfors universitet har gjort att staden bland annat kunnat utnyttja forskningsdata och kompetens, genomföra utbildnings- och undervisningssamarbete samt en gemensam seminariumsserieför stadsmiljön, där man lyfter fram aktuella tema kring vattenskyddet.

Kari Hyytiäinen började som professor i Östersjöskyddets ekonomi i oktober 2013. Professuren har producerat mycket omfattande forskning som är politiskt betydelsefull samt ekonomiska och socioekonomiska analyser bland annat av bekämpning av övergödning och främmande arter, den nationella havsförvaltningsplanen, oljeförstörelser, klimatförändringens osäkra effekter och HELCOMs åtgärdsprogram. Professuren har också gett ett betydande tillägg till branschens forskningsfinansiering och även producerat många lärdomsprov samt praktiska projektkurser i magisterprogrammen.

– Många vattenskyddsåtgärdermed vilka man vårdar Östersjön, insjöar och grundvatten främjar också klimat-och diversitetsmålen. Det finns synergier också i en annan riktning: mångaåtgärder som bekämpar naturbortfall och fördröjer klimatförändring främjarsamtidigt även vattendragens tillstånd. Mitt mål under den kommande perioden äratt genom forskning söka lösningar och styrningsmetoder för markanvändning,konsumtionsvanor och nya teknologier som skulle hjälpa dessa tre mål attgenomföras så bra som möjligt, säger professor Kati Hyytiäinen.

 Helsingfors stad och Helsingfors universitet finansierar tillsammans professur i ekonomi för skyddet av Östersjön. Helsingfors stad finansierar professur sammanlagt i 500 000 euro och Helsingfors universitet i 78 750 euro under perioden 2021–2026. Miljö och tillståndssektionen inom stadsmiljönämnden i Helsingfors godkände Helsingfors stads finansieringsplan den 28 oktober 2021.

 Helsingforsoch Åbo grundade Östersjöutmaningen år 2007, som  förutom städernas eget åtgärdsprogram förÖstersjön koordinerar ett internationellt partnernätverk. Mer än 300organisationer har redan anslutit sig till det öppna och kostnadsfriapartnernätverket, som är engagerade i att arbeta aktivt för att skyddaÖstersjön.

 Helsingforsuniversitet är Finlands största och mest mångvetenskapliga centrum förÖstersjörelaterad forskning och undervisning. Undervisning och forskning somberör Östersjön finns vid så gott som alla fakulteter. Universitetet har skapaten egen webbsida för sina Östersjöexperter. Östersjörelaterad forskning hittas också iHelsingfors universitets forskningsportal.

 

Senaste artiklarna