Information till husbolaget

I så gott som alla höghus i Helsingfors kan energieffektiviteten förbättras på ett ekonomiskt lönsamt sätt för bostadsägarna. Av husbolagens skötselkostnader består den största delen av energiförbrukningen, det vill säga uppvärmningen av lokalerna och bruksvattnet samt fastighetselen. I allmänhet 30–40 procent av skötselkostnader består av energi- och vattenkostnader. Husbolaget kan minska uppvärmningskostnaderna med upp till 60 procent genom att förbättra energieffektiviteten och införa nya energilösningar.

Till exempel en övergång till jordvärme eller införande av värmeåtervinning behöver inte vänta på en stor totalrenovering, utan en renovering är i allmänhet lönsam som sådan. Genomförandet behöver inte heller störa boendet. Även totalrenoveringar är bra tillfällen att förbättra energieffektiviteten.

En energirenovering är ofta möjlig att genomföra på ett neutralt sätt med tanke på vederlaget. Det betyder att bolagsvederlaget inte i behöver höjas på grund av renoveringen – och med tiden börjar renoveringen ge besparingar.

1. Bolagsstämma

Behandla beställningen av en energiutredning i bolagsstämman.

Att beställa en utredning är det första steget mot att hitta en ekonomiskt lönsam lösning. I ett höghus kostar en energiutredning oftast några tusen euro, vilket är en liten insats med tanke på framtida besparingar

2. Energiutredning

Beställ en energiutredning och identifiera de mest lönsamma energieffektivitetsåtgärderna.

Det finns flera serviceproducenter som utför energiutredningar och omfattningen av dem kan variera. Helsingfors stads energiexperter ger objektiv rådgivning när ett husbolag vill beställa en energiutredning.

3. Planering

Utnyttja resultaten från energiutredningen och gör upp en plan för att förbättra husbolagets energieffektivitet.

Lämna efter planeringen av renoveringen in en ansökan till ARA för att få ekonomiskt stöd. Det beviljade stödet betalas efter renoveringen.

4. Upphandling och genomförande

Investera i lönsammare åtgärder och anlita en sakkunnig yrkesperson för planeringen av renoveringen.

Stadens energiexperter är till stöd för husbolagen i processen, men husbolagen själva ansvarar för beställningen, genomförandet och betalningen av renoveringarna.

Husbolagets styrelse har en viktig roll

Husbolagets styrelse har en allmän plikt att sköta husbolagets ärenden. Styrelsen verkställer bolagsstämmans beslut. Mindre åtgärder kan styrelsen och disponenten vanligtvis vidta även utan beslut av bolagsstämman om projektet kan genomföras inom ramarna för den godkända budgeten.

I ett husbolag är det värt att ordna fastighetshållningen och reparationer på ett systematiskt sätt. Aktieägarna och invånarna ska i god tid ha möjlighet att till exempel påverka innehållet i renoveringsprojekt och förbereda sig ekonomiskt för genomförandet av projekt. Det finns många verktyg till stöd för en systematisk fastighetshållning, och det är bra att inkludera energifrågor i den långsiktiga planen för husbolaget.

I styrelsens uppgifter ingår att kontrollera byggnadens energiförbrukning och besluta om åtgärder i anknytning till den. Det är viktigt att förklara betydelsen av energikostnaderna för husbolagets aktieägare, så att smarta investeringar i energieffektivitet kan genomföras. För aktieägarna är det även intressant att veta hur stor andel av skötselvederlaget går till energikostnaderna.

Vill ni ha rådgivning eller en objektiv expert med på en styrelse stämma? Helsingfors stad erbjuder husbolag kostnadsfri hjälp i alla skeden av energirenoveringar. Läs mer »

Energirenovering – vad, varför och hur?

Ta kontakt med energiexperter

Ge ditt husbolag ett förslag

Material för energirenovering