Liiku kestävästi

Arjen sähköautoilu

Katso latauspaikat ja muut vinkit sähköautoiluun Helsingissä.

Arjen sähköautoilu

Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet

Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet sujuvoittavat kaupunkilaisten liikkumista. Katso täältä tarjolla oleva valikoima palveluita.

Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet

Kannustimet kaupunkilaisille

Kestävään liikkumiseen kannustavia alennuksia, tukia ja muita etuja.

Kannustimet kaupunkilaisille

Kaupunki on sitoutunut vähäpäästöisen ja hiilineutraalin liikkumisen edistämiseen. Liikenne aiheuttaa noin neljänneksen Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä. Samalla autoliikenne heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa meluhaittoja kaupungissa.   

Haluamme tehdä kestävästä liikkumisesta entistä helpompaa kaupunkilaisille. Joukkoliikenteen, pyöräliikenteen ja kävelyn suosiminen edistää omaa ja kanssakaupunkilaisten terveyttä sekä auttaa vähentämään autoliikenteestä koituvia ympäristövaikutuksia. Hyvä ilmanlaatu ja miellyttävä ääniympäristö parantavat myös kaupunkilaisten yleistä hyvinvointia ja viihtyisyyttä.  

Kun autoilulle on tarvetta, kannustamme kaupunkilaisia valitsemaan sähköisen tai vähäpäästöisen ajoneuvon. Helsingin päästövähennystavoitteita ei kuitenkaan ole mahdollista saavuttaa pelkästään sähköautoilla tai vaihtoehtoisia käyttövoimia suosimalla. Tarvitaan laajempia liikkumistottumusten muutoksia, joissa kestävät liikkumistavat ja liikenteen palvelut tulevat yhä suurempaan rooliin ja vähentävät auton omistamisen tarvetta. 

Mihin kaikkeen pystyn liikkumisvalinnoillani vaikuttamaan? 

Ilmasto
 • Helsingin kaupunki tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2030 mennessä. Liikennesektorilla tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjen tulisi vähentyä 69 % vuoden 2005 tasosta. 
 • Helsingin kaikista hiilidioksidipäästöistä liikenne aiheuttaa tällä hetkellä noin 23 % ja tästä henkilöautoilu muodostaa suurimman osan.   
 • Kaupunki edistää sekä kestävien kulkutapojen osuutta että liikenteen sähköistymistä. Molemmat teemat ovat myös kaupunkistrategiassa.  
 • Kaupungin toimien lisäksi myös kaupunkilaiset pystyvät vaikuttamaan liikenteen päästöihin helposti omilla valinnoillaan, esimerkiksi suosimalla kestäviä liikkumismuotoja, vähentämällä yksityisautoilua tai valitsemalla vähäpäästöisen ajoneuvon.  
Ilmanlaatu
 • Helsingin ilmanlaatu on parantunut viimeisten vuosikymmenien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvää. Silti ilmansaasteet heikentävät ilmanlaatua ajoittain Helsingissäkin. Liikenteen pakokaasut ja katupöly heikentävät hengitysilman laatua eniten, koska ne purkautuvat lähelle hengityskorkeutta.  
 • Helsinki tavoittelee liikennejärjestelmän vähäpäästöisyyttä ja terveydelle haitallisten päästöjen vähenemistä. Kaupunki edistää parempaa ilmanlaatua Helsingin ilmansuojelusuunnitelmalla 2017–2024. 
 • Kaupunkilainen voi vaikuttaa ilmanlaatuun suosimalla kestävän liikkumisen tapoja ja valitsemalla ajoneuvoonsa kitkarenkaat, jotka vähentävät tutkitusti katupölyn muodostumista. 
Melu
 • Ympäristömelu on merkittävä elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä heikentävä tekijä Helsingissä. Voimakas jatkuva melu voi aiheuttaa myös terveyshaittoja. Suurin meluhaitta Helsingissä aiheutuu tieliikenteestä. 39 % helsinkiläisistä asuu alueilla, joilla tieliikenteen aiheuttama melutaso ylittää päiväaikaan ohjearvotason 55 dB.  
 • Kaupunki tavoittelee liikennejärjestelmän vähäpäästöisyyttä ja terveydelle haitallisten päästöjen vähenemistä. Helsingin kaupungin meluntorjuntatyötä ohjaa meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022. Se sisältää muun muassa kaupunkisuunnitteluun, melulähteeseen vaikuttamiseen sekä rakenteelliseen meluntorjuntaan liittyviä toimia. 
 • Kaupunkilainen voi vaikuttaa ääniympäristön viihtyisyyteen suosimalla kestävän liikkumisen tapoja. 
Ruuhkat ja kaupunkitila
 • Kestävä liikkuminen vapauttaa kaupunkitilaa ja vähentää ruuhkia. Leveiden autokatujen ja pysäköintiruutujen sijaan kaupunkitilaan saadaan lisää tilaa kävelylle ja pyöräliikenteelle. Lisäksi kaupunkiympäristö vehreytyy, elävöityy ja tulee viihtyisämmäksi. 
 • Kaupunki- ja liikennesuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, miten kaupungissa voi liikkua. Lisäksi kaupunki on mukana Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen strategisessa MAL-suunnittelussa, jossa linjataan kestäviä ratkaisuja pitkällä aikavälillä. 
Mikromuovit
 • Tieliikenne on suurin yksittäinen mikromuovilähde. Erityisesti auton renkaista irtoaa merkittävästi mikromuoveja. Myös aurattu kaupunkilumi on merkittävä mikromuovin lähde. 
 • Liikenteen mikromuovia päätyy Itämereen hulevesien mukana. Mikromuovin vaikutusta ympäristössä ei vielä tarkkaan tunneta. Sen on kuitenkin havaittu olevan haitallista meressä eläville pieneliöille sekä kertyvän ravintoketjussa. Kerran mereen jouduttuaan mikromuovia on sieltä mahdoton poistaa. Kuten muunkin muovin, sen hajoaminen ympäristössä on erittäin hidasta. 
 • Kaupunki vähentää mikromuovien syntymistä kehittämällä joukkoliikennettä ja erityisesti raideliikennettä.  
 • Kaupunkilaiset voivat puolestaan vaikuttaa päästöihin kiinnittämällä huomiota renkaita säästävään ajotapaan ja suosimalla talvisin nastarenkaiden sijaan kitkarenkaita.  

Pyöräily Helsingissä

Helsingin kävelyreitit

Joukkoliikenne Helsingissä (HSL)

Tieliikenteen päästövähennysten vaikutukset ilmastoon ja ilmanlaatuun (Ympäristöministeriö)

Liiku viisaasti (Motiva)

Liikenteen mikromuovit ja Itämeri (Luonnonvarakeskus)