Energiarenessanssin tavoitteena on yksityisen asuinrakennuskannan energiatehokkuuden parantaminenEnergiarenessanssin toteuttamiseksi on laadittu toimintamalli, joka on yksi tärkeimmistä toimista saavuttaa hiilineutraali Helsinki vuoteen 2035 mennessä.  

Helsinki pyrkii saavuttamaan hiilineutraalisuuden vuoteen 2035 mennessä. Tästä syystä kaupunki on käynnistänyt energiarenessanssin, jonka tarkoituksena on parantaa yksityisomistuksessa olevien taloyhtiöiden energiatehokkuutta ja lisätä uusiutuvan energian käyttöä ja paikallista tuotantoa.  

Toimintamallilla pyritään varmistamaan, että yksityisen asuinrakennuskannan laajamittaiset energiaparannukset ja uusiutuvan energian ratkaisut etenevät kaupungin myötävaikutuksella. Pyrkimyksenä on saavuttaa 30 %:n ostoenergian säästö vuoteen 2035 mennessä. Samalla päästötöntä sähköä ja lämpöä tulisi tuottaa huomattava määrä kiinteistö- tai aluekohtaisesti, ja öljylämmityksestä olisi tarkoitus luopua käytännössä kokonaan.  

Energiarenessanssi-toimintamallia on kehitetty pitkään kaupungin toimesta, ja sitä on rahoittanut osittain mySMARTLife EU-hanke. Toimintamalli julkaistaan lähiaikoina avoimesti kaikkien saataville. 

 

Graafi: Helsingin alueellisten päästöjen jakauma.

Helsingin alueellisista päästöistä merkittävä osa aiheutuu rakennusten energiankulutuksesta eli lämmityksestä ja kulutussähköstä (71 %). Kaupungin energiatehokkuustyö on pitkään keskittynyt kaupungin omistuksessa olevaan palvelu- ja asuinrakennuskantaan, mutta nämä kaupunkiomisteiset rakennukset ovat kuitenkin vain noin kuudesosa kaikista Helsingin rakennuksista.

Helsingin alueellisista päästöistä peräti 39 % aiheutuu nimenomaan asumisen energiankulutuksesta eli asuntojen lämmityksestä ja niiden käyttämästä sähköstä. Energiarenessanssin kohteena olevat yksityisomisteiset kerrostaloasunnot muodostavat noin 15 % Helsingin alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä. 

 

Graafi: 1960-1980 -lukujen kerrostalojen sijainti kartalla.

 

Riittävän energiaremonttivolyymin saavuttamiseksi Energiarenessanssi-toimintamallissa keskitytään ensisijaisesti potentiaalisimpiin alueisiin ja kiinteistöihin, joihin on suunniteltu peruskorjauksia. Peruskorjausikäisiä rakennuksia ovat erityisesti 1960–1980 -lukujen kerrostalot, jotka muodostavat määrällisesti lähes 40 % Helsingin kerrostaloasunnoista. Näistä suurin osa sijaitsee itäisessä Helsingissä, joka nähdään potentiaalisimpana energiatehokkuuden parantamisalueena energiarenessanssin käynnistyessä. 

Toimintaa vauhdittamassa energia-asiantuntijat 

Energiarenessanssi lähti käyntiintoden teolla vuoden 2021 alussa, kun kaupunkiorganisaatioon perustettiin energia-asiantuntijatiimi, joka tarjoaa matalan kynnyksen energiatehokkuusneuvontaa taloyhtiöille ja vauhdittaa taloyhtiöiden energiaparannusprojekteja. Energia-asiantuntijat voivat auttaa taloyhtiöitä energiaremonttien kilpailutuksessa ja arvioinnissa, sekä toimia asiantuntijoina hankkeiden käytännön järjestelyissä. Tiimi auttaa taloyhtiöitä muun muassa teknisissä asioissa, lupien ja avustusten hakemisessa sekä energiaremonttien kilpailutuksessa.  

Energia-asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteydessä rakennusvalvonnan, maankäytön suunnittelun, ympäristöpalveluiden ja kaupunginkanslian kanssa. Tarkoituksena on parantaa prosesseja jalisätä yhteistyötä kaupungin sisäisten toimijoiden lisäksi muiden alueellista toimintaa tekevien tahojen suuntaan. Toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksia arvioidaan aktiivisesti, jotta toimintaa onnistutaan suuntaamaan oikein. 

Kaupungin rakennusvalvonnalla on keskeinen rooli Energiarenessanssin toteuttamisessa pitkällä aikavälilläTavoitteena on, että jokaisessa luvanhaun vaiheessa tarjotaan taloyhtiöille energianeuvontaa. Lisäksi tavoitteena on kehittää mallikirjastoja, konsepteja, hyviä käytäntöjä ja kirjallisia ohjeita asiakkaiden palvelemiseksi. Rakennusvalvojien energiakoulutusta vahvistetaan ja yhteistyötä energia-asiantuntijatiimin kanssa tiivistetään. 

Tavoitteena on toteuttaatyypillisistä, suurimman energiatehokkuuspotentiaalin omaavista, kiinteistöistä energiakatselmointejajoita taloyhtiötoimijat voisivat soveltaa omiin kiinteistöihinsä. Myös kaupungin muiden toimijoiden, kuten Helsingin kaupungin asunnot Oy:n, tekemiä katselmuksia avataan. Tuloksia esitellään alueellisissa tilaisuuksissa vastaavantyyppisten rakennusten omistajille.  

Taloyhtiöklubi-hanke tukemassa Energiarenessanssia 

Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen kannalta on liian hidasta toteuttaa energiaremontteja taloyhtiö kerrallaan. Siksi Energiarenessanssi-toimintamalli tähtää myös aluetasoisiin energiaparannuksiin tiiviillä sidosryhmäyhteistyöllä ja verkostojen voimaa hyödyntämällä. 

Taloyhtiöiden välistä yhteistyötä kehitetään parhaillaan käynnissä olevassa Taloyhtiöklubi-hankkeessa. Alueellisissa taloyhtiöklubeissa taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajat kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja hankkeista. Tämän kaltaiset verkostot mahdollistavat toimivan yhteistyön naapuritaloyhtiöiden välille ja esimerkiksi kokemustenvaihdon energiaremonteista ja peruskorjausten suunnittelun yhdessä toisten taloyhtiöiden kanssa. Kaupungille Taloyhtiöklubit toimivat hyvänä viestintäkanavana taloyhtiöihin. 

Kaupunki selvittää taloudellisia kannustimia 

Kaupungilla on monia suoria ja välillisiä keinoja edistää energiaremonttien rahoittamista. Energian hinnoitteluun vaikuttavien muutosten ohella energiatehokkuuden taloudellista houkuttelevuutta voidaan parantaa muun muassa vero- ja vuokraratkaisuilla sekä luvituksella. Esimerkiksi alle 300 metrin maalämpökaivot on vapautettu kokonaan lupamaksuista vuoden 2020 alusta alkaen. Lisäksi jo nykyisin matalaenergiatalona toteutettavan pientalon lupamaksua alennetaan 20–30 prosenttia, mikäli talon lämpöhäviötä estetään tehokkaasti. 

Myös kiinteistöveroa ja tonttivuokraa on mahdollista käyttää energiakorjausten kannustimena, ja täydennysrakentamalla taloyhtiön tontille, voidaan energiakorjauksia rahoittaa vanhassa rakennuskannassa. Energiarenessanssi-toimintamallin yhtenä tavoitteena onkin selvittää tehokkaimpia ja Helsingin kaupungissa parhaiten toimivia taloudellisia kannustimia olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden parantamiseksi ja uusiutuvan energian käyttöönottamiseksi.  

Yhteistoimintaa laajalla rintamalla 

Energiarenessanssille on tarkoituksena nimetä ohjausryhmä, jossa ovat edustettuna keskeiset toimijat kaupunkiorganisaatiosta. Ohjausryhmä toimii energiatehokkuustyön tukena ja varmistaa, että toimet jalkautuvat kaupungin sisällä. Erityinen rooli painottuu rakennusvalvonnalle, maankäytön suunnittelusta vastaaville, ympäristöpalveluille sekä kaupunginkanslialle. 

Toimintamalli kytkeytyy moniin muihin kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja esimerkiksi kytköksiä täydennysrakentamiseen hyödynnetään. Toiminnan vakiintuessa on huomiota kiinnitettävä myös sosiaalisiin vaikutuksiin ja esimerkiksi siihen, kuinka Energiarenessanssi-toimintamallilla voidaan vähentää asuinalueiden eriarvoistumista ja eriytymistä eli segregaatiota.  

Energiarenessanssi-toimintamallin kehitystyön taustalla on useita hankkeita, muun muassa Ilmastokatu, mySMARTLife ja Ilmastoviisaat taloyhtiöt. Rahoituksesta on vastannut osittain EU-hanke mySMARTLife. 

 

 

Teksti: Auli Honkanen & Heta Itämäki

Kuva: Jussi Rekiaro

Viimeisimmät artikkelit